مسئله 2

یک ملخ روی یک خط راست در حال جهیدن است، در جهش اول ۱ سانتی‌متر، در جهش دوم ۲ سانتی‌متر، در جهش سوم ۳ سانتی‌متر و به همین ترتیب جهش می‌کند ولی می‌تواند هم به راست جهش کند و هم به چپ، آیا می‌تواند بعد از ۷ جهش سر جای ادامه مطلب…

جهش ملخ

یک ملخ روی یک خط راست در حال جهیدن است، در جهش اول ۱ سانتی‌متر، در جهش دوم ۲ سانتی‌متر، در جهش سوم ۳ سانتی‌متر و به همین ترتیب جهش می‌کند ولی می‌تواند هم به راست جهش کند و هم به چپ، آیا می‌تواند بعد از ۷ جهش سر جای ادامه مطلب…