در سرزمین اعداد همراه با پُلی به نقاط مختلف می‌رویم تا با حل مسئله‌های عددی تفکر منطقی و تفکر الگوریتمی را تمرین کنیم. پُلی ماشین‌ها در سرزمین اعداد در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند که روی هر دسته که وارد شوید با مجموعه‌های متنوعی روبرو خواهید شد که به چالش‌های جذابی ختم می‌شوند.